Línies de Recerca

L’objectiu principal del grup DIDACMAT és intentar promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, juntament amb promoure les STEM (Science, Technology, Engeenering and Mathematics).